23/12/2017

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden - Bouw
1. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

2. Alle offerten zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De offerten blijven 1 maand geldig.

3. Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze voorwaarden.

4. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder wordt bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.

5. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst worden betwist per aangetekend schrijven.

6. De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % en een forfaitaire vergoeding van 10 % Op het factuurbedrag (met een minimum van 250,00 euro) als schadebeding.

7. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt, behouden wij ons het recht de uitvoering van de geplande werken te onderbreken tot de factuur volledig wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is door ons.

8. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding ten bedrage van 20 % van de overeengekomen prijs en dit volgens art. 1794 BW.

9. De opgegeven leveringstermijnen worden enkel ten titel van benaderde inlichting gegeven en zijn geen verbintenis van een vaste termijn. Achterstal in de leveringstermijn is geen reden tot weigering tenzij de afzegging door ons is aanvaard.

10. Indien voor lossing beroep wordt gedaan op ons personeel en/of ons materiaal wordt deze supplementaire prestatie aangerekend.

11. Op het moment van de levering is de klant verplicht de goederen na te kijken op gebreken. De klant dient de opgemerkte gebreken middellijk aan ons kenbaar te maken. Op een latere tijdstip is dit niet meer mogelijk.

12. Geleverde materialen worden in principe nooit teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemmen de geleverde materialen terug te nemen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte materialen, waarvan de verpakking nog ongeschonden is. De kosten van terugname worden aangerekend.

13. De goederen die door ons geleverd worden, worden op ons risico tot op de werf gebracht. Vanaf dat moment gaat het risico over op de klant. (art. 1788 BW)

14. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken, eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies (meer dan 15 min.) vallen steeds ten laste van de klant. Indien de aflading niet onmiddellijk kan plaatsvinden, is de verkoper gemachtigd wachturen in rekening te brengen.

15. De klant zorgt voor water en elektriciteit.

16. Ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en ondergrondse kunstwerken dienen duidelijk te worden afgebakend door de klant teneinde te beletten dat onze voertuigen hieraan schade kunnen berokkenen.

17. De klant zorgt ervoor dat de werf toegankelijk is voor de onderaannemers die aangeduid zijn om de afgesproken werken uit te voeren.

18. Er wordt overeengekomen dat de klant binnen de 8 dagen na de uitvoering van de overeenkomst zijn opmerkingen per aangetekend schrijven aan ons bekend maakt. Indien de klant dit niet doet, dan wordt geacht de aanneming definitief te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

19. Volgende gebreken worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zowel zichtbaar of verborgen gebreken: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

20. Voor overige verborgen gebreken waarborgen wij deze gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de oplevering of ingebruikname. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering of ingebruikname. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of beschadiging door de klant.

21. Conform art. 1792 BW aannemers en architecten 10 jaar aansprakelijk voor een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht en geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw of door ongeschiktheid van de grond.

22. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

23. Al onze overeenkomsten worden behandeld volgens het Belgisch recht.